97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

पहिलं पाऊल


...त्या खलाशानं डोळे फाडफाडून बघितलं. त्या खलाशाचं नाव जॉन रोड्रीग्ज बेरमेजो. चंद्रप्रकाशात काही तरी चमकत होतं. तो भावना आवेगात पुटपुटला, ते ते पाणी नाही. ते वाळूचे कण आहेत. मग एक क्षणभर तो स्तब्ध झाला. त्याच्या हृदयात धडधडलं. याचा अर्थ किनारा जवळ आला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe