97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

विकासनीतीची कठोर चिकित्सा


‘अनर्थ’ वाचल्यावर हे लक्षात येते की, पर्यावरणीय महासंकट टाळायचे आणि जगभरच्या जनतेला सुखी आयुष्य लाभायचे तर सध्याची विकासाची पद्धत मुळापासून बदलावी लागेल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe