97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

...तुम्ही नक्की बोलू लागाल


आर. एस. एस. आणि भाजपच्या उन्मादी कोलाहलात आणि त्यांच्या चरणी लीन झालेल्या माध्यम्यांना गडबड गोंधळात माझा हा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचणं तस अवघडच आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe