97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कोरोना आणि घरेलू कामगारांची सद्यस्थिती


१ मे या दिवसाचा जन्म कामाचे तास कमी करण्याच्या आंदोलनाशी अतूटपणे झोडलेला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe