97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

हाथरसचं कारस्थान


हाथरस घटनेत गुन्हा ज्या रीतीने घडला आणि त्यानंतरही जे काही घडत राहिलं त्याचं वस्तुनिष्ठ वर्णन करण्यासाठी भाषादेखील अपुरी पडावी.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe