97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

मोईरोमला काय माहीत बलात्कार म्हणजे काय!


भाताच्या लोंब्या झोडण्यासाठी केलेल्या आडोशाचा फायदा घेऊन त्या दिवशी जशीमने ते केले तेव्हा मोईरोमला वाटले काय या नरकयातना!

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe