97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अर्थसंकल्पाचं चिकित्सक वाचन...


नुकत्याच सादर झालेल्या २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पावर 'परिवर्तनाचा वाटसरू'कडे महाराष्ट्रातील तीन अर्थशास्त्राज्ञांनी अभ्यासपूर्ण व परिक्षात्मक लेख पाठवले आहेत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe