97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

इस्त्रायलचे आक्रमण


इस्त्रायलकडून मानवाधिकारांचे उघडउघड उल्लंघन होत असतानादेखील सगळीकडे गुन्हेगारी शांतता आहे.