97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कशासाठी आणि कोणाचा इतिहास?


स्वातंत्रोत्तर भारतात इतिहास लेखन आणि प्रामुख्याने इतिहासाची पाठ्यपुस्तके हा कायम वादग्रस्त विषय राहिला आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe