97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डॉ. गेल यांचे पायाभूत योगदान


डॉ. गेल या अंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या संशोधक विचारवंत होत्या. पश्चिम भारतातील महात्मा फुले आणि ब्राह्मणेत्तर चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी त्या महाराष्ट्रात आल्या....

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe