97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भीमबेटका व सिंधू संस्कृती : दृश्य कलाकृतीमधील लिंगस्थाननिश्चित


प्रागैतिक आणि प्राचीन इतिहासाचे पुरातत्वीय पुरावे म्हणजे तत्कालीन दृश कला म्हणजे चित्रकला, शिल्पकला , दगडावरील चित्रकला, स्थापत्य, शिलालेख, ताम्रपट, इत्यादी साधनांच्या आधारे इतिहासलेखन केले जाते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe