97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

जे ओमेलास सोडून जाताना


घंटानादान पक्षांचा थवा कलकलाट करीत आभाळी उंचउंच ओढाला, त्याच नादाच्या लाटांवर आरूढ होऊन वसंतत्सोव सागराच्या कुशीतील लाकाकत्या ओमेलास शहरात अवतरला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe