97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

निवडणूक खर्चाची वाढलेली मर्यादा


भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाच्या स्वीकृती बरोबरच संविधानाच्या प्रावधनामध्ये कलम 324 ते 329 अनुसार निवडणुकांच्या अमंलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाच्या रचनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांची मांडणी केली आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe