97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

समतेसाठी 'समता'


अस्पृश्य वर्गाच्या अडचणी इंग्रज सरकारकडे मांडण्यासाठी एखादे मंडळ असावे असा विचार ०९ मार्च १९२४ रोजी परळ, (मुंबई) येथील दामोदर हॉलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या एका सभेमध्ये मांडण्यात आला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe