97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

बहुदा


मी, तू, तो वगैरे कुणीही असू शकतो वय वर्ष पस्तीस.