97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

सखे.. तू सोबत रहा


सखे तू असतेस म्हणे सकळ मानवजातीच्या उत्पत्तीचा मार्ग.