97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

द लाईव्हज ऑफ ए सेल सत्यम होंबली


माणूस कवी का आणि कसा होतो? केवळ सुंदर शब्दांची आवड, यमके आणि वृत्ते यांची तोंडओळख किंवा ताल आणि सूर यांचे ज्ञान या गोष्टी माणसाला कवी बनवू शकता नाहीत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe