97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

ख़ोल जखम सुधिरसथि


अ’ाट आयसीयूच्या शांततेत हृदयाचे ठोके ‘ोजणाऱ्या यंत्राचा आवाज, बाप ‘ाझा संतासारखी स‘ाधी घेऊन निपचित पडलेला. ट्युबच्या पांढराशुभ्र उजेडात दाढीच्या स’ेद खुट्या अजूनच च‘कणाऱ्या,

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe