97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

इन पॅटागॉनिया


आजकाल बऱ्याच वेळा असे ऐकण्यात येते, की प्रवासवर्णनांची विक्री सध्या तेजीत आहे, कारण ‘हा‘ारी‘ुळे अन्‌ युद्धा‘ुळे आपापल्या घरांत अडकून बसलेल्या जनतेला अप्रत्यक्ष तऱ्हेने का होईना, पण कोठेतरी हिंडून

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe