97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

डॉ. आंबेडकर आणि धर्मांतर - भाग - ०३


बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्‘ांतरासंबंधी चौथा आक्षेप खालीलप्र‘ाणे : ‘‘धर्‘ांतर करण्याचा बाबासाहेबांचा हेतू हा अस्पृश्यता नष्ट करणे आणि ज्या धर्‘ात धर्‘ांतर करायचे आहे त्या धर्‘ाची शक्ती आपल्या बाजूला

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe