97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

गुलाबराव बाजाराला जातो


सगळी गल्ली चांभारांची होती आणि तो चपलांच्या धंद्याचा भरभराटीचा काळ होता. रात्रंदिवस ऐरण आणि हस्तीचे आवाज गल्लीत घुङ्कत राही.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe