97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

एक पत्थर तो तबीयत से उच्छालो यारो


हितसंबंध बाजूला सारुन घटनात्ङ्कक नीतिङ्कत्तेचे पालन करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. भीङ्का-कोरेगाव केसङ्कध्ये राज्ययंत्रणेचा जातीयवादी पक्षपात ऊग्र स्वरूपात प्रकट होताना दिसतो आहे