97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

अविरत अटकसत्र


भारताच्या राज्यघटनेतील कलङ्क १९(१)(अ)नुसार भारतातील सर्व व्यक्तींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्ङ्म ङ्किळाले आहे, याचा पुनरुच्चार आपण सातत्याने करत असतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याङ्कध्ये तुङ्कचा विचार, तुङ्कचे