97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

कर्तृत्वाचे ढोल, दावे फोल


तिसरे म्हणजे परिसंस्थेची व्याप्ती ङ्कोजली जाते, पण त्याची अवस्था व उत्पादकता ह्यांचा विचार केला जात नाही. तो केला पाहिजे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe