97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

भटक्या - विमुक्त चळवळींची दिशा


यातून कोणता संदेश जातो हे एकदा ‘ोकळेपणाने बोलले पाह{जे. काँग्रेस व आता भाजप सरकार दोघेही छोट्या-छोट्या स‘ाजांची दखल घेताना द{सत नाहीत.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe