97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

नामांतर हवं, पण इतिहासाच्या आधारावर


यंदा जून ‘ह{न्याच्या अखेरीस ‘हाराष्ट्राचे ‘ुख्य‘ंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीना‘ा द{ला. तेव्हा त्यासोबतच ‘राठवाड्यातील औरंगाबाद शहराचे नाव

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe