97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

हे विघातक पाऊल मागे घ्या!


आज ‘ी एवढंच ङ्कक्त म्हणू शकते की, कोणत्याही स्त्रीसाठी हा न्याय कसा काय ठरू शकतो? ‘ी आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर व{श्वास ठेवला होता, व्यवस्थेवर व{श्वास ठेवला होता. वेदनेसह जगणं हळूहळू श{कू लागले होते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe